Vedtægter

§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er IF Silkesind
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune
Foreningen er stiftet d. 27. april 2006

§2
Formål
Foreningens formål er at tilbyde idræt til mennesker med psykisk sårbarhed gennem et tæt samarbejde med Idræt om Dagen.
Foreningens mål er at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære samt skabe et socialt trygt og stabilt miljø ved at tilbyde forskellige idrætsaktiviteter i form af kvalificerede træningsaktiviteter, turneringer/stævner og andre idrætslige og sociale arrangementer. Det skal være et sted, hvor alle trives.

§3

Organisation
Foreningen er en selvstændig forening med selvstændig bestyrelse, økonomi og vedtægter.

§4
Medlemskab af organisationer
Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund

§5
Medlemskab
Foreningen er primært etableret for brugere af psykiatrien samt mennesker med psykisk sårbarhed, men er i øvrigt åben for alle.

§6
Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse sker skriftligt. Udmeldelse sker skriftligt, telefonisk eller direkte til et medlem af bestyrelsen
Man kan til enhver tid udmelde sig i et betalt kvartal; udmeldelsen gælder da for det førstkommende kvartal.

§7
Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves kvartalsvis forud i august, november, februar og maj.
Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Såfremt et medlem er i restance med mere end 3 måneder, kan dette ifølge en bestyrelsesbeslutning medføre udelukkelse fra foreningens aktiviteter og rettigheder.

§8
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling bliver afholdt hvert år i april, og medlemmerne bliver indkaldt skriftligt med 1 måneds varsel.
Simpelt flertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer ved en vedtægtsændring.
Kun personligt fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dagsorden kan rekvireres hos bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor
6. Valg af 1 foreningsrevisor samt 1 suppleant (ikke bestyrelsesmedlem)
7. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
8. Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter en skriftligt begrundet anmodning herom, eller når et flertal af foreningens bestyrelse finder det nødvendigt.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringen er fremsat.
Invitation og dagsorden skal være tilsendt medlemmerne senest 3 uger før afholdelsen.

§10
Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter bestyrelsen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer af foreningen, 1 medarbejder fra psykiatrien og 1 repræsentant fra Idræt om Dagen.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Repræsentant fra Idræt om Dagen og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens medarbejder fra psykiatrien og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter, hvoraf 1 er medarbejder fra psykiatrien. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Ved fravær blandt bestyrelsesmedlemmerne har suppleanten stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved bestyrelsesmødet. Foreningen tegnes af formanden eller kasserer. Foreningens kasserere har netadgang “to i forening”.
Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne.

§11
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§12
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

§13
Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte beslutter dette ved en skriftlig afstemning.
Ophører foreningen, hviler foreningens formue 2 år i Dansk Arbejder Idrætsforbund.
Såfremt foreningen genopstår indenfor den gældende periode, overgår formuen igen til foreningen. I modsat fald deles formuen ligeligt mellem værestederne i Silkeborg Kommune.